Đáp án bài toán ‘Nhất nhất’ của học sinh lớp 3

Để mò ra đáp số không khó nhưng tìm được lời giải logic chặt chẽ cho bài toán này lại rất khó, ngay cả với người lớn.

Đề bài:

Bạn hãy giúp Nhất Nhất điền số để có phép tính cộng đúng.

Các chữ cái đều biểu thị là các chữ số. Mỗi chữ cái giống nhau biểu thị chữ số giống nhau, mỗi chữ cái khác nhau biểu thị các chữ số khác nhau, các chữ cái đầu tiên ở bên trái mỗi hàng đều biểu thị các số khác 0. Tìm giá trị các chữ cái.

Đáp án bài toán Nhất nhất của học sinh lớp 3

Lời giải:

Đáp án bài toán Nhất nhất của học sinh lớp 3 - 1
Đáp án bài toán Nhất nhất của học sinh lớp 3 - 2
Đáp án bài toán Nhất nhất của học sinh lớp 3 - 3
Đáp án bài toán Nhất nhất của học sinh lớp 3 - 4

Trần Phương