Vĩnh Long: Cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Thực hiện Quyết định số 973 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Vĩnh Long hiện có 1.885 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó có 1.569 tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tỉnh đã tham mưu, đề xuất cấp ủy kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động biên soạn tài liệu, cung cấp, định hướng thông tin, định hướng dư luận cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền các cấp; tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng và hội nghị thông tin thời sự hàng quý cho cán bộ hưu trí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh còn tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp được tiếp cận thông tin chính thống trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và tình hình quốc tế… để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng, củng cố thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Về công tác biên soạn, phát hành sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ trên địa bàn, Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng của tỉnh Vĩnh Long phát hành mỗi năm được 42.900 quyển, đáp ứng kịp thời, đủ số lượng cho sinh hoạt lệ chi bộ hàng tháng của các chi, đảng bộ cơ sở và phục vụ thông tin cho lãnh đạo tỉnh và các cán bộ hưu thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. Nội dung Bản tin tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin thời sự chính trị chính thống; nắm, phản ánh và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh; luân phiên thực hiện chuyên đề giới thiệu thành tựu của các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần có quy định chung về số lượng đối với lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở; ban hành hướng dẫn chế độ phụ cấp cũng như thù lao cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở khi hoạt động; cung cấp thêm các văn bản mới liên quan đến công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới quốc gia để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền.

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Đỗ Phương Thảo cho rằng, Vĩnh Long đã triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 973-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng”. Trong đó, tỉnh xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp để tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều điểm sáng như: Xây dựng “Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” trên đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; mô hình đổi mới tuyên truyền nghị quyết ở huyện Mang Thít; duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tại các huyện trên địa bàn… Đồng thời, Đoàn công tác cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh và sẽ tổng hợp báo cáo với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.